Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Проверки в местата за настаняване
Posted by SB on 2009/9/15 12:00:48 (2535 reads )

- Проверки в местата за настаняване

През изминалата седмица РИОКОЗ Стара Загора съвместно с община Павел баня извърши проверки по спазването на Закона за здравето в местата за настаняване и средствата за подслон в град Павел баня. Бяха съставени два акта, всеки на стойност 1000 лева.
Напомняме на стопанисващите средства за подслон и места за настаняване, че съгласно чл.36, ал.1 от Закона за здравето Нехранителните обекти с обществено предназначение, подлежат на регистрация от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).
Условията и реда за регистриране на нехранителните обекти с обществено предназначение са посочени в Наредба № 9 на МЗ /21.03.2005г./
РИОКОЗ-Стара Загора води и поддържа регионален регистър на нехранителните обекти с обществено предназначение, намиращи се на територията на област Стара Загора /чл. 9 ал. 1/
Регистрацията на нехранителните обекти с обществено предназначение се извършва по следния ред:
1.Съгласно чл. 2 ал. 1 от Наредба № 9 всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това РИОКОЗ-Стара Загора в 7-дневен срок от започване на дейността с уведомление по образец /2 екземпляра/.
 2. В срок до три месеца от уведомлението по чл. 2 ал. 1 сътрудници от отдел "Контрол на нехранителни обекти и стоки" към Дирекция "Здравен контрол" при РИОКОЗ –Стара Загора извършват проверка в обекта за спазване на здравните изисквания, определени с наредбите по чл. 34 от Закона за здравето и за наличието на изискуемите документи.
3. Съгласно чл. 4 вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от извършване на проверката на обекта при условие, че са спазени здравните изисквания и са налице документите по чл. 2 ал. 2, съответно по чл. 3 ал. 3.
4. Директорът на РИОКОЗ в 7-дневен срок от регистрацията издава удостоверение за вписване в регистъра на нехранителен обект с обществено предназначение
5. Удостоверението по чл. 6 ал. 1 се получава лично от лицето, подало уведомлението, или от упълномощен негов представител.
6. Ако при проверката по чл. 2 ал. 2 или чл. 3 ал. 3 от Наредба № 9 се констатира, че не са спазени здравните изисквания за обекта, определени с наредбите по чл. 34 от Закона за здравето, или е налице непълнота на посочените документи, се извършват следните действия :
а) Издава се предписание с посочване на срок за привеждане в съответствие със здравните изисквания или за отстраняване на непълнотите в документацията /чл. 8 ал. 1/.
б) В 10-дневен срок след изтичане на срока по ал.1 се извършва повторна проверка на обекта. Обектът се вписва в регистъра при изпълнено предписание /чл. 8 ал. 2/.
в) При констатиране неизпълнение на предписанието директорът на РИОКОЗ-Стара Загора прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок писмено уведомява лицето, подало уведомлението. В този случай процедурата по вписване в регистъра се прекратява и за обекта се издава заповед за спиране на експлоатацията му /чл. 8 ал. 3/.
г) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване по Закона за административното производство. Обжалването на административния акт не спира изпълнението му /чл. 8.ал. 4/.
 
Уведомяваме гражданите, че община Павел баня ще съдейства еднократно за уведомяване на РИОКОЗ Стара Загора при следният ред.
Община павел баня в срок до 23 юли 2009г ще събира от стопанисващите средство за подслон или място за настаняване, попълнено и подписано уведомление, с копие от платежно нареждане за внесена дължима такса и документи за подадена патентна декларация. Събраните уведомление ще бъдат занесени в РИОКОЗ Стара Загора от служител на община Павел баня.
Дължимата такса от 34 лева може да бъде внесена по банков път на сметката на РИОКОЗ:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК СТАРА ЗАГОРА
IBAN: BG95UNCR76303100115523
BIC UNCRBGSF
За повече информация се обръщайте към Тодор Бошнаков – Гл.сп. Стопанска инициатива и земеделие и инж. Мария Илчева – Директор дирекция Стопанска политика и управление на собствеността в община Павел баня, на телефони 2144 и 2266.