Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви по ЗУТ : Съобщение от от 11.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/7/12 9:13:52 (146 reads )

Съобщение от от 11.07.2019 год.

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 11.07.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-14/11.06.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-50/11.07.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
          - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват:
            1.Отпадане на част от улица-публична общинска собственост представляваща ПИ с идентификатор 55021.501.2046 с площ 232,00 кв.м. и присъединяване към ПИ с идентификатор 55021.501.399, с което увеличава площта на УПИ III-399 в кв. 63 гр. Павел баня ( ПИ с проектен идентификатор 5502.501.3373 с проектна площ 527,00кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3374 с проектна площ 231,00 кв.м.).    
           2.Образуване на задънена улица с о.т. 212-213 и урегулирането и за сметка на ПИ 55021.501.399 – площ 58,00 кв.м. ( ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3372 с проектна площ 58,00 кв.м.).
           3.Придаване по регулация на част от улица ПИ с идентификатор 55021.501.2047 – публична общинска собственост към УПИ ІІІ – 399, кв.63 гр.Павел баня ( ПИ с проектен идентификатор 5502.501.3373 с проектна площ 527,00кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3374 с проектна площ 231,00 кв.м.) – площ 5,00 кв.м.( ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3375 с проектна площ 5,00 кв.м.)
           Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил:      И. К.