Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви по ЗУТ : Съобщение от от 08.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/7/9 14:08:18 (102 reads )

Съобщение от от 08.07.2019 год.

 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 08.07.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-3/02.04.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-49/08.07.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
            - ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват: Обединяване на УПИ XI-1276, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1276 и УПИ XII-1275, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3254 в кв.26в в един общ УПИ XI-3353, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3353 в кв.26в по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
            - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: Вид устройствена зона-СОо, Жс, ПИ с идентификатор 55021.501.3353, Нк.к.=15.00 м., характер на застрояване-средно застрояване, К инт-2.0, Плътност за озеленяване-30%, свободно застрояване.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил: Й.И