Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 23.05.2019г.
Posted by SB on 2019/5/23 12:34:50 (227 reads )

Съобщение от 23.05.2019г.

 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 23.05.2019год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-40/04.12.2018г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
             ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 73540.176.6 в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора с устройствена зона - Пп с промяна предназначението на имота от „Торово стопанство“ в „Производствени и складови дейности-машинен парк“, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
           Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
            
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. И.