Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 02.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/2 15:09:28 (262 reads )

Съобщение от 02.04.2019г.

 
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 02.04.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-05-10/22.02.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-22/01.04.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
1. Попълване с нови кадастрални номера №633 и №634 на новообразуваните поземлени имоти получени при разделянето на ПИ №277.
          2. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Разделяне на УПИ V-277, кв.25, представляващ с площ 1053.00 кв.м. на два нови урегулирани поземлени имота:
           - УПИ V-633, кв.25 с проектна площ 528.00 кв.м. по плана на с.Осетеново;
           - УПИ XVIII-634, кв.25 с проектна площ 525.00 кв.м. по плана на с.Осетеново,
            отразено с кафяв и зелен цвят на скицата проект, неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
            Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
Изготвил: Й.И