Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : съобщение от 12.03.2019г.
Posted by SB on 2019/3/12 20:46:00 (264 reads )

съобщение от 12.03.2019г.

 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я
    ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
от 12.03.2019г.
 
                Община Павел   баня, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ съобщава, че е издадено разрешение за строеж №11  от 13.03.2019год., съгласно одобрен технически инвенстиционен    проект от  главния архитект за  строеж първа категория:
ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОСКОСТИ ОТ ДЪРВЕСНИ
ЧАСТИЦИ/ПДЧ/-ЕНЕРГИЕН СЕКТОР
      ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР 4 /ТРАФОПОСТ И ТНН/   със ЗП и РЗП =108.5 км.м.
      ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР 5 /ТРАФОПОСТ И ТНН/   със ЗП и РЗП =65.5 кв.м.
     ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ    ЗП и РЗП =65.5 кв.м.
      КОТЕЛНО                                                                 със ЗП и РЗП =292.3 кв.м.
      ЕСТАКАДА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ линеен обект с обща дълж. 405м
      ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – циклони, филтри и скрубер, модулна пречиствателна станция за отпадни води /МПСОВ/.
                 Местонахождение: УПИ III-501, 503, 504, кв.76 по плана на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
              Възложител: „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 123006579 с адрес на управление с.Горно Сахране, ул.“Шипченска епопея“№24, общ.Павел баня, представлявано от Чаатай Пийадеджи.
 
Изготвил:Й.И