Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Проект за изменение на НРПУРОИ - II, 2017
Posted by SB on 2017/11/29 9:53:00 (838 reads )

Проект за изменение на НРПУРОИ - II, 2017

Проект за изменение на НРПУРОИ - II, 2017