Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

БЮДЖЕТ : Одитни доклади
Posted by SB on 2017/10/18 15:17:51 (1448 reads )

Одитни доклади

Одитен доклад за финансовия отчет на бюджет 2016, публикуван на 09.10.2017г.

---ЗАВЕРЕНИ баланс , отчет за приходи и разходи касов отчет към 31.12.2016,публикуван на 18.10.2017г.