Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Проект за изменение на НРПУРОИ
Posted by SB on 2017/10/11 10:02:50 (928 reads )

Проект за изменение на НРПУРОИ

Проект за изменение на НРПУРОИ