Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Общината ще раздаде контейнери и кофи за смет
Posted by SB on 2016/8/2 10:04:50 (1453 reads )

- Общината ще раздаде контейнери и кофи за смет

До края на м. август община Павел баня ще раздаде на жителите на общината 600кофи за смет и 60 контейнера на стойност 55 000 лева.
Към 31 юли 2016 година събраната Такса битови отпадъци за 2016година за община Павел баня е 292 354,00лева или 59,21% от облога за 2016година.
С най-висока събираемост по населени места са с. Скобелево /79,8%/, град Павел баня /64%/ и с. Тъжа и с. Осетеново /59,3%/. Най-ниска е събираемостта в с. Александрово /44%/ и в с. Асен / 45%/.
Като абсолю
тна сума най-големият приход досега за 2016г. е в град Павел баня – 148 724,74лева.
Недоборът за община Павел баня за минали години е общо 216 000,00лева, като досега са събрани 20%. Още от 2011година община Павел баня събира данъците си със частен съдебен изпълнител.
За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване за 2016г. община Павел баня е предвидила 525 000лева. 193 000лева от тях се внасят директно в сметките на община Павел баня в РИОСВ за т.н. отчисления, като само останалата част от сумата се използва за финансиране на сметосъбирането. Само за „излизането“ на един тон отпадъци от община Павел баня до сметището в град Казанлък / Претоварна станция / се заплащат отчисления над 60лева. За един ден община Павел баня извозва над 12 тона отпадъци.
Изходът е да се намалят количествата отпадъци, а това става единствено чрез разделно сметосъбиране и системи за компостиране на растителните отпадъци и домашно компостиране / . Това е единственият изход да се спре плащането на отчисления и да не се повишава драстично през следващите години Такса битови отпадъци.