Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Уведомление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2015/2/20 15:11:53 (1144 reads )

- Уведомление за инвестиционно намерение

              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ


ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

 

 

ОБЯВА

 

 

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня

 

за получено уведомление от Константин Георгиев Георгиев относно инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – ПЗ и елементите на техническата инфраструктура- Ел. и ВиК схеми с цел промяна на предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия за ПИ 017004, местност „Поляната“, землище с. Долно Сахране, общ. Павел баня

Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.

Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.

 

Дата на обявяването: 20.02.2015г.

ии