Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - В община Павел баня стартира програма "Сигурност"
Posted by SB on 2014/10/2 14:32:36 (1886 reads )

- В община Павел баня стартира програма "Сигурност"

  Със среща между назначените охранители в селата Александрово, Горно Сахране и Тъжа, Началника на ПУ в град Павел баня, Директора на ДБТ Казанлък, Зам. кмета на община Павел баня и кметовете на кметствата стартира Национална програма "Сигурност" в община Павел баня. По програмата са назначени 12 безработни от трите населени места. Охранителите ще изпълняват важни функции по опазване на обществения ред. Те ще сигнализират органите на МВР при риск от извършване на престъпления, настъпване на бедствия, аварии и др. В рамките на своите правомощия ще съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и противозаконни посегателства, като при констатиране на такива случаи ще уведомяват органите на МВР. Реализацията на Програмата от една страна ще осигури работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга – ще допринесе за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в кметствата на община Павел баня.<o:p></o:p>