Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Приключи проект за обучение на администрацията
Posted by SB on 2014/4/16 10:30:45 (1559 reads )

- Приключи проект за обучение на администрацията

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
      Като бенефициент по проект ”Обучение на служителите в община Павел баня за по-добро административно обслужване”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, Общинска администрация Павел баня успешно приключи по-голяма част от дейностите, заложени в горецитирания проект.
В рамките на дейността служители на експертни позиции преминаха следните 4 обучения:
  1. Обучение по английски език за 40 участници
  2. Обучение по ефективна работа в екип за 40 участници
  3. Обучение по ефективни лидерски умения за 20 участници
  4. Обучение по MS Office 2007/2010 за напреднали за 30 участници
  5. Обучение по Corel Draw за 5 участници
      Организираните обучения постигнаха заложените цели: да обучат служителите на ключови компетенции, които да повишат професионалните им качества и допринесат за ефективността при тяхната работа.
В дългосрочен план чрез горепосочените дейности проектът цели да подобри административно обслужване в Община Павел Баня и удовлетвореността на гражданите от предоставяните услуги.