Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Стартира проекта "Долината на розите и тракийските царе"
Posted by SB on 2012/11/27 11:24:30 (2542 reads )

- Стартира проекта "Долината на розите и тракийските царе"

 
На 22.11.2012 г. се проведе Начална пресконференция по повод стартирането на проект  BG161PO001/3.2-02/2011/006 „Долината на розите и тракийските царе”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.
 
На 22.11.2012г., в град Казанлък, от 13.00 часа, в сградата на Общинска администрация Казанлък, се проведе пресконференция по повод старта на проекта „Долината на розите и тракийските царе”. Община Казанлък  в екип с общините Мъглиж, Павел баня, Сопот и Карлово представиха проект за популяризиране на туризма в двата региона за планиране – Югоизточен и Южен Централен. Проектът се финансира по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011. Общата стойност на проекта е 489 160.00 лв. Безвъзмездна финансова помощ – 479 560.00 лв. (100%), от която съфинансирането от ЕФРР407 626.00 лв (85 %), съфинансиране от държавния бюджет47 956.00 лв ( 10%) и задължителен финансов принос на бенефициента– 23 978.00 лв (5%). Допълнителен собствен принос на бенефициента – 9 600.00 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца – от август 2012 г. до август 2014 г.
 
Участие в пресконференцията взеха заместник-кметът на Община Казанлък – г-жа Лилия Цонкова, заместник-кмета на Община Павел баня – г-жа Йордана Енева и представители на медиите. Г-жа Лилия Цонкова приветства екипа за управление на проекта.
 
Г-жа Мария Воденска, професор в СУ „Св. Климент Охридски” и ръководител на проекта, представи проекта и основните цели. Екипът за организация и управление на проекта се състои от: ръководител, координатори (по един експерт от 5-те общини-партньори), експерт юрист, счетоводител и технически сътрудник.Всички партньори ще участват във всички предвидени дейности и ще имат общи права върху резултатите от проекта, като цялостната отговорност и общото ръководство ще се осъществяват от община Казанлък в качеството й на кандидат по схемата за безвъзмездна финансова помощ. Партньорите – общините Павел баня, Мъглиж, Сопот и Карлово – ще партнират на местно ниво за изпълнение на всички дейности и процеси, свързани с реализацията на проекта, чиято основна цел еда се повиши конкурентноспособността и се диверсифицира икономиката на Общините Казанлък, Павел баня, Сопот, Мъглиж и Карлово чрез разработването и промотирането на цялостен туристически продукт, като по този начин се спомага за устойчивото развитие на района. Специфичната цел на проекта е да се повиши атрактивността и известността на водещи туристически дестинации и се осигури налагането на района като бранд на туристическия пазар
 
Чрез изпълнението на този проект ще бъдат разработени минимум 5 туристически маршрута/пакети по всяка от 7 теми или общо – 35 маршрута/пакета. Специализираните туристически продукти са:  Тракийско наследство – Долината на тракийските царе; Маслодайната роза и фестивал на розата;  Люлка на възрожденската култура (писатели, художници, музиканти) и борбата за национално освобождение;  Най-доброто място за въздушни спортове и приключения;  Лековити минерални води – спа и уелнес през цялата година;Съхранена природна среда и биоразнообразие за екотуризъм;Туризъм в автентична селска среда и съхранени традиции и фолклор.
Комуникационната кампания за популяризиране на туристическия продукт включва подготовка и разпространение на рекламни материали за туристическия продукт на региона, както и организиране и провеждане на рекламни кампании. Предвидено е участие в общо 8 регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири. В проекта е заложено организиране и провеждане на експедиентски пътувания, посещения на туроператори, автори на пътеводители и журналисти, информационни събития. Ще бъдат организирани и проведени два журналистически тура за представители на специализирани туристически и масови медии от България и Европа.Организиране на два експедиентски тура за туроператори от България  и чужбина. Участниците в туровете ще включват български туроператори и туристически агенти и представители на международни туоператори от Франция, Германия, Русия, Италия и Испания.Предвидено е организиране на 4 информационни събития (презентации и бизнес срещи) с представители на туристическата индустрия. В рамките на проекта е заложено и изследване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности. Ще бъдат осъществени серия от проучвания сред туристите и туроператорите за установяване на: удовлетвореността на туристите от пребиваването им в региона;информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт;информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт;оценка на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности.